logo Term-ICS P R Z E D A Ż    A R T Y K U Ł Ó W    H Y D R A U L I C Z N Y C H ,    M O N T A Ż E ,    R A B A T Y ,    T R A N S P O R T ,    I N S T A L A T O R Z Y 

 

Przedsiębiorstwo Instalacji Ciepłowniczych
"Term-IC" Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 1, 22-200 Chełm
NIP: 563-000-14-81

REGON : 110071816
KRS : 0000045373
(Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego)

Kredyt Bank S.A. O/Chełm
37 1500 1373 1213 7003 5446 0000

tel./fax : 82/563-31-79
mobile : 532-456-066
e-mail : termic@o2.pl
Jan Drapsa 606-332-654
Łukasz Iwańczuk 508-272-276
 
Aktualizacja na dzień: 1 września 2013 r.